розташування | location: Podolsk, Odesa oblast, Ukraine
площа | area: 625 м²
рік | year: 2017
Все, що нас оточує в міській місцевості - це нашарування різних часів, культур і подій. 
Кожна епоха накладає свій відбиток і залишає слід, нагадуючи про себе. Цей феномен яскраво виражений в самій будівлі бібліотеки. Усередині цегляної будівлі радянського періоду, облицьованого плиткою «кабанчик», знаходяться давні предмети побуту української культури. Одна з головних цілей у проекті - спроектувати особливості сучасного суспільства, залишаючи ненав'язливий слід наших попередників. Культура - це досягнення людства. Завдяки предметів побуту, ми можемо аналізувати вплив минулого на сучасне суспільство. У проекті ми передбачаємо експозицію з предметів української культури, яка несе освітню функцію. Ми вирішили зберегти пропорції будівлі, ритміку фасаду і матеріали, щоб підкреслити автентичність місця. Грамотне поєднання сучасних прийомів в зв'язці з матеріалами, характерними для минулого, допомагає створити цікаву атмосферу на межі часів. Будівля бібліотеки рефлексує з приводу своєї власної недавньої історії.
Верхній шар - це чиста оболонка нової архітектури, що відбиває цінності і запити суспільства XXI століття. Одночасно вона є полотном для вираження майбутніх поколінь.
All that surrounds us in urban areas is the layering of different times, cultures and events.
Each era imposes its imprint and leaves a trace reminding of itself. This phenomenon is vivid in the library itself. Inside a brick building of the Soviet period, lined with a tambor "boar", there are ancient objects of everyday life of Ukrainian culture. One of the main goals of the project is to design the features of modern society, leaving the unobtrusive trace of our predecessors. Culture is the achievement of mankind. Thanks to household items, we can analyze the impact of the past on modern society. In the project, we anticipate an exposition of subjects of Ukrainian culture, which has an educational function. We decided to maintain the proportions of the building, the rhythm of the facade and materials to emphasize the authenticity of the place. A competent combination of modern techniques in conjunction with materials characteristic of the past helps to create an interesting atmosphere at the turn of times. The library building reflects on its own recent history.
The upper layer is a pure shell of a new architecture that reflects the values ​​and demands of the 21st century society. At the same time, it is a canvass for the expression of future generations.
Back to Top