конкурсний проект | competition project: I PRIZE
розташування | location: Chernivtsi, Ukraine
площа | area: 16 830 m²
рік | year: 2023
команда проєкту | project team: 
> SPACE ODYSSEY ARCHITECTS (UA Ievgen ChernatHanna Chernat, Maiia Gorshkova)
> VIA THE ART (UA Valeria Polyanska)
парк в масштабі міста | city scale

Згідно з Зеленою стратегією міста Чернівці, зелений коридор, що пролягає від парку Жовтневий до історичного центру міста, прямує безпосередньо вздовж Ботанічного саду, що примикає до Парку ім. Шевченка з західної сторони.
Для посилення Зеленої рекреаційної мережі міста, пропонуємо поєднати ботанічний сад з парком Шевченка через новий вхід в ботанічний сад зі сторони парку. Таким чином, зʼявиться можливість спільного зеленого маршруту через парк та сад.

According to the Green Strategy of the city of Chernivtsi, the green corridor, which runs from Zhovtnevy Park to the historical center of the city, goes directly along the Botanical Garden, which is adjacent to the Shevchenko Park from the west.
To strengthen the Green Network of the city, we propose to connect the Botanical Garden with Shevchenko Park through a new entrance to the Botanical Garden from the side of the park. Thus, the possibility of a common green route through the park and garden will appear.
ландшафтне різноманіття | landscape diversity

Ландшафт Чернівецької області різноманітний: гірські вершини Карпат і пагорби підгір'я, що поступово переходять у широку рівнину, розташовану між річками Дністер і Прут.
Ми виділили 3 принципово різні ландшафтні зони, характерні для Чернівеччини та збагатили наявний ландшафт парку природними елементами, що притаманні кожній із зон. Це —  лукові трави та галявини з газоном у зоні луків; лісні тропи, рейнгардени з очеретом  та підсаджування додаткових дерев для ущільнення тіні — у зоні лісу; замшіле каміння, відкриті породи та камʼяні печери — в зоні скель.

The landscape of the Chernivtsi region is diverse: the mountain peaks of the Carpathians and the hills of the foothills, which gradually turn into a wide plain located between the Dniester and Prut rivers.
We identified 3 fundamentally different landscape zones of Chernivtsi region and enriched the existing landscape of the park with natural elements inherent in each of the zones. These are meadow grasses and lawns in the meadow zone; forest paths, rain gardens with reeds and planting of additional trees to seal the shade - in the forest zone; mossy stones, open rocks and stone caves - in the zone of rocks.
садова алея | the garden alley
Нова прогулянкова тропа проходить крізь основні функціональні та ландшафтні зони парку, оминаючи урбанізовані алеї та площі. Нова тропа занурить відвідувачів у природу серед міста та подарує нові враження через постійну зміну ландшафтів та об'єктів на своєму шляху.
The new walking trail passes through the main functional and landscape areas of the park, bypassing urbanized roads and squares. The new trail will immerse visitors in nature in the middle of the city and will give new experiences through the constant change of landscapes and objects on its way.
зупинки | stops

Нова садова алея проходить зеленими зонами парку, оминаючи  урбанізованих площ та доріг крізь всі ландшафтні зони. На неї насаджені нові майданчики та елементи, такі, як майданчики для гри та спорту, вигулу собак (малих та великих) зони відпочинку та проведення подій, або зібрань. 

The new garden avenue passes through the green areas of the park, bypassing urbanized squares and roads through all landscape zones. New playgrounds and elements have been planted on it.
- Нові майданчики для гри та відпочинку розміщені рівномірно по всій території парку для зручної доступності зі входів та між собою.
- Майданчики зі спортивними елементами для воркауту розміщенні між південним входом в парк та стадіоном.  Таким чином, проводити розминку буде зручніше.
- Зона для тренувань та вільного бігу собак знаходиться подалі від спортивних та ігрових майданчиків, але близько до входів. Таким чином, ціла частина лісу відведена для вільної гри з улюбленцем.
- The new areas for play and recreation are evenly distributed throughout the park for easy access from the entrances and to each other.
- Fields with sports elements for workout are located between the southern entrance to the park and the stadium. Thus, it will be more convenient to warm up.
- The dog training and free-running area is away from the sports and play areas, but close to the entrances. Thus, a whole part of the forest is reserved for free play with your pet.

звʼязки | connectivity

Наявна сітка пішохідних звʼязків доповнена чарівною прогулянковою Садовою алеєю, що створює коло крізь  всі ландшафтні та функціональні зони парку, а також новими входами в парк, де це є доцільним (входи з перехрестя, ботанічного саду та стадіону). Проєктовані та наявні входи поєднані транзитними тропами для зручності відвідувачів та перехожих. 
Нові входи виконані пандусами для забезпечення безбар'єрного доступу до парку. Також додатковими пандусами продубльована всі наявні сходи та висотні перепади в парку.
Нова бігова доріжка формує два кола навколо парку: мале і велике, що урізноманітнить ранкову пробіжку та розділить потоки бігунів.

The existing network of pedestrian connections is complemented by a charming walking Garden Alley, which creates a loop through all the landscaped and functional areas of the park, as well as new entrances to the park where appropriate. The designed and existing entrances are connected by transit paths for the convenience of visitors and passers-by.
The new running track forms two circles around the park: a small one and a large one, which will diversify the morning run.
градація мощення | gradation of paving

Всі покриття в проєкті  поділені на 3 основні групи: 
- Урбанізовані простори Головної алеї та площ —  водонепроникне тверде мощення (гранітна плитка);
- Прогулянкові стежки, бігова доріжка, садова алея та майданчики для гри, спорту і відпочинку — водопроникне покриття з гравію (стабілізований, або ущільнений);
- Відкриті галявини з газоном, або луковими травами для відпочинку, або подій.

All pavements in the project are divided into 3 main groups:
- Urbanized spaces of the Main Alley and squares — waterproof solid paving (granite tiles);
- Walking paths, jogging track, garden alley and playgrounds - water-permeable covering of gravel (stabilized or compacted);
- Open lawns with meadow or grass for recreation or events.
шари освітлення | lighting levels

Принципово, освітлення складається з трьох шарів: 
- Верхнє загальне освітлення головної алеї та популярних майданчиків.
- Комбіноване освітлення Садової алеї та транзитних шляхів. Це переважно тепле світло високих та низьких ліхтарів вздовж шляху та на майданчиках відпочинку.
- Камерне освітлення низьких стовпчиків ліхтарів вздовж всіх прогулянкових доріжок парку.

Basically, lighting consists of three layers:
- General overhead lighting of the main alley and popular squares.
- Combined lighting of Garden Alley and transit routes. This is mainly the warm light of high and low lanterns along the path and at rexreational areas.
- Cozy lighting of low lampposts along all walking paths of the park.
​​​​​​​
- Для основних доріжок та алей передбачено мінімалістичні високі ліхтарі з джерелом світла направленим вниз. 
- Для прогулянкових троп передбачені ліхтарі-стовпчики для мʼякої теплої підсвітки самого покриття доріжки, що створює камерну атмосферу та відчуття безпеки під час прогулянки. 
- Майданчики для гри, спорту та відпочинку освітлюються окремими декоративними ліхтарями, які за дизайном нагадують очерет і чудово поєднуються з новими ландшафтними рішеннями.
- DEXTER cube xl pol minimalist lights are provided for the main paths and alleys. These are tall lanterns with a light source directed downwards.
- For walking trails, pole lights are provided for soft, warm illumination of the path covering itself, which creates a chamber atmosphere and a feeling of safety during a walk.
- Playgrounds for games, sports and recreation are illuminated by separate DEXTER REED decorative lights, which resemble reeds in design and are perfectly combined with new landscape solutions.

генплан | master plan
відкрита площа-передпокій | open entrance square
Напівкругла в плані форма арки головного входу формує площу-кишеню для очікування, зборів, або відпочинку. Пропонуємо створити на площі зручний простір для людей з місцями для сидіння та затіненням широкою кроною дерев. Нові насадження пропонуємо розмістити так, щоб не перекривати вид на арку, а навпаки, підкреслити її симетричність та брутальність, відповідно часу створення.
The half-circle shape of the main entrance arch forms a pocket square for waiting, meetings, or rest. We offer to create a comfortable space for people on the square with places to sit and shading by a wide canopy of trees. We suggest placing new plantings in such a way as not to block the view of the arch, but on the contrary, to emphasize its symmetry and brutality, according to the time of creation.
збільшена площа перед літнім театром | an enlarged square in front of the summer theater
Для розширення площі перед Літнім театром, ми працювали не з геометрією простору, а з покриттями та наповненням. Нові трикутні гравійні простори засаджені молодими деревами, що не перекривають фасад театру, а навпаки, створюють затишний передпокій для очікування концерту на зручних деревʼяних кріслах, або відпочинку під час прогулянки.
Алея між цими просторами перетворена на невеличку площу з сухим фонтаном, який буде створювати комфортний мікроклімат та збирати дітей для гри з водою.
To expand the area in front of the Summer Theater, we did not work with the geometry of the space, but with the pavements and filling. The new triangular gravel spaces are planted with young trees that do not block the facade of the theater, but on the contrary, create a cozy vestibule for waiting for the concert on comfortable wooden chairs, or relaxing while walking.
The alley between these spaces has been transformed into a small square with a dry fountain, which will create a comfortable microclimate and gather children to play with water.
казковий сад атракціонів | fairytale amusement garden
Змінюємо парадигму сприйняття парку атракціонів як майданчика повного різних елементів на цілий гіперболізований сад для відпочинку, розваг та гри. 
Пропонуємо перетворити ділянку на казковий світ з квітковими пагорбами, скелями та озерами. Це маленьке місто серед лісу та луків, де відвідувачі отримують несподіваний  досвід та незабутні емоції.
We are changing the paradigm of perceiving an amusement park as a playground full of various elements to a whole hyperbolized garden for entertainment and play.
We offer to turn the area into a fairy-tale world with flowery hills, rocks and lakes. This is a small town in the middle of the forest and meadows, where visitors get unexpected experiences and unforgettable emotions.
переосмислення огорожі | rethinking the fence

Пропонуємо збереження, але переосмислення наявної огорожі парку, як частини загального комплексу з вхідною аркою. 
Принципово, огорожа поділена на 4 типи. Кожен з типів огорожи націлений на створення мʼякої межі між парком та містом і максимально орієнтований на комфорт і потреби людей через наявність освітлення та зручних широких місць для сидіння.

We propose to preserve, but rethink the existing fence of the park, as part of a holistic complex with an entrance arch.
In principle, the fence is divided into 4 types. Each type of fence is aimed to create a soft border between the park and the city and is maximally oriented to the comfort and needs of people through the presence of lighting and comfortable wide seating areas.

1
1
2
2
3
3
4
4
1. Для посилення зеленого коридору та переосмислення простору зі сторони вул. Головної, пропонуємо додати до конструкції огорожі Лавки на горизонтальні елементи та Освітлення на вертикальні колони. Це активізує простір та зробить його більш привітним для відвідувачів. 

2. Зі сторони вул. Федьковича, заповнення між колонами пропонуємо використовувати, як широку двосторонню лаву. Ця огорожа стане запрошенням до відвідування Саду Атракціонів та збільшить кількість місць для сидіння, які завжди так потрібні.

3. Зі сторони вул. Ольги Гузар, пропонуємо залишити парапет та обладнати його двосторонніми широкими лавами для зручності перехожих та відвідувачів.

4. Огорожу між парком та сусідньою забудовою пропонуємо облаштувати зеленою стіною для створення візуального та звукового бар'єра. 
1. To strengthen the green corridor and rethink the space on the side of the Golovna str. we suggest adding to the fence structure benches on horizontal elements and lighting on vertical columns. This will activate the space and make it more welcoming to visitors.

2. From the side of the Fedkovych str, we propose use the filling between the columns as a wide two-sided bench. This fence will be an invitation to visit the Amusement Park and will increase the amount of seating places that is always so needed.

3. From the side of the Olga Huzar str, we recommend leave the parapet and equip it with two-sided wide benches for the convenience of passers-by and visitors.

4. The fence between the park and the neighboring building is proposed to be equipped with a green wall to create a visual and sound barrier.
різноманітні ігрові простори | variety of playgrounds

Майданчики з ігровими елементами рівномірно розміщені по всій території парку. Таким чином, вони однаково близькі до всіх входів і дають можливість відвідування їх по черзі, гуляючи парком.
Всі ігрові елементи підібрані, спираючись на сприяння соціального та фізичного розвитку дітей.
Конструкції та дизайн ігрових елементів різний та відповідає ландшафтній зоні, в якій він знаходиться. 

Playgrounds with elements for play are evenly distributed throughout the park. Thus, they are equally close to all entrances and make it possible to visit them in turn while walking through the park.
All game elements are selected based on the principles of social and physical development of children.
The constructions and design of the game elements are different and correspond to the landscape area in which it is located.
Ігрові споруди в зоні скель нагадують печери Довбуша та складаються з заплутаних лабіринтів з каміння. Такі вправи розвивають в дітях вміння орієнтації в просторі та покращують командну комунікацію.
The play structures in the area of the rocks are reminiscent of Dovbush caves and consist of intricate stone labyrinths. Such exercises develop spatial orientation skills in children and improve team communication.
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
В зоні луків розміщений майданчик з «будиночками відпочивальників» для гри, що перегукується з історичним минулим Народного саду та розміщеними в ньому купалень та будиночків для відпочинку.


In the area of meadows there is a playground with "tourist houses" for playing, echoing the historical past of the Public Garden with the baths and tourist houses located in it.
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
Richter Spielgerate
В зоні лісу ігрові конструкції нагадують хаотично складені колоди, залишені лісорубами. Високоякісні матеріали та безпечні рішення допомагають дітям пізнати здоровий ризик та навчитись спритності, гнучкості та роботі в команді.
In the forest area, the play structures resemble haphazardly stacked logs left by loggers. High-quality materials and safe solutions help children learn about healthy risk-taking and learn dexterity and teamwork.
переосмислення пост радянської алеї | reinterpretation of the post-soviet alley
Концепція переосмислення алеї з демонтованим памʼятником Боброву передбачає повне збереження геометрії простору та зміщення акценту з пам'ятника та центричності композиції, на людей та  їх комфортний відпочинок.
Дизайном передбачені широкі урбан-софи для лежання та гри в тіні дерев, що продовжують ідею наявних квадратних щільно засаджених зелених клумб.
The concept of rethinking the alley with the dismantled monument to Bobrov is based on the complete preservation of the geometry of the space and shifting the emphasis from the monument and the centrality of the composition to people and their comfort.
The design includes wide urban sofas for lying and playing in the shade of trees, which continue the idea of existing square, densely planted green flower beds.
майданчик фудкорту | food court area

Наявна зона фудкорту розміщена на перетині основних транзитів, а також поєднує популярні площі.
Пропонуємо створити ланцюжок острівних павільйонів, накритих одним навісом з доданим  уніфікованим обладнанням для зручного перекусу на вулиці.

The existing food court area is located at the intersection of the main transits, and also combines popular squares.
We propose to create a chain of island pavilions covered with a single canopy with added unified equipment for a convenient outdoor snack.

більше проектів | more projects

Back to Top