конкурсний проект | competition project: HONORABLE MENTION
клієнт | client: SARP
розташування | location: Wilanow, Poland
площа | area: 20 780 m²
рік | year: 2021
команда проєкту | project team: 
> SPACE ODYSSEY ARCHITECTS (UA Ievgen ChernatHanna Chernat)
ZOEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (PL Paulina Cieślik)
мазовецька низовина | masovian lowlands
Натхненням для основної концепції парку став природний ландшафт Мазовецької низовини, наповнений унікальним багатством кольорів та рослинності.
The inspiration for the main concept of the park was the natural landscape of the Masovian lowlands, filled with a unique wealth of flowers and vegetation.
Kонцепція поєднує два Мазовецьких ландшафти: лісові та лугові території в контексті Вілановського парку. Лісовий ландшафт заповнює “Зелений острів”, який оточений луговими холмати та галявинами.
Підбір різних рівнів озеленення, включаючи дерева, посилається на види, характерні для регіону Мазовія. Водозбірник в лісовому ландшафті символізує озерні та заболочені місцевості, що також характерні для північної частини низовини.

The concept combines two types of Mazowieckiy landscape: forest and meadow areas in the context of Wilanow Park. The forest landscape covers "Green Island", which is surrounded by hills and meadows.
The selection of different levels of landscaping, including trees, refers to species specific to the Mazovia region. The reservoir in the forest landscape symbolizes lakes and wetlands, which are also characteristic of the northern part of the lowlands.
принципи концепції "зелений острів" | principles of the "green island" concept
два пейзажи | two landscapes
два пейзажи | two landscapes
особливості пейзажів | landscapes' features
особливості пейзажів | landscapes' features
постійна програма | permanent program
постійна програма | permanent program
програма подій | event program
програма подій | event program
парк для громади | park for community
парк для громади | park for community
парк для всіх | accessibility
парк для всіх | accessibility
зелений острів  | green island

"Зелений острів" є просторовим лейтмотивом планувальної структури парку. 
На ділянці неправильної форми створюється контрастна геометрична форма кола, заповнена пишною і високою рослинністю. У більш широкому контексті, острів стає своєрідним «об’єктом», що об’єднує навколишні будівлі. 

Круглу форму острова підкреслює оглядовий променад “Екостежка”, який збирає всі простори та ландшафти навколо себе.

"Green Island" is a spatial leitmotif of the park planning structure. In the area of irregular shape we create a contrasting geometric shape of the circle, filled with lush and tall vegetation. In a broader context, the island becomes a kind of "object" that unites the surrounding buildings.

The round shape of the island is emphasized by the observation promenade "Eco-trail", which gathers all the spaces and landscapes around it.
наповнення острову  | island inside

Спроєктований водойм-водосховище знаходиться всередині острову в місці природного пониження рельєфу.

Зелений острів вміщує в себе камерні простори для відпочинку. Зони з найбільшою активністю користувачів - це дитячий майданчик та сцена для вистав, розташовані найближче до площі та торговельного центру.

The designed reservoir is located inside the island in a place of natural depression.

Green Island contains chamber spaces for relaxation. The areas with the highest user activity are the playground and the stage for performances, located closest to the square and the shopping center.
простір навколо  | space around

Простір між "зеленим островом" та навколишніми будівлями природно буде наповнений активністю користувачів торгового центру, оранжереї, бізнес-центру, готелю, мешканцями навколишніх кварталів. Жодна частина парку не розташована "поза дорогою". Завдяки організації простору навколо центрального кола, скоротили відстані в межах всього паркового комплексу.

The space between the "green island" and the surrounding buildings will naturally be filled with activity of users of the shopping center, greenhouse, business center, hotel, residents of the surrounding neighborhoods. No part of the park is located "off the road". Due to the organization of the space around the central circle, the distances within the entire park complex were reduced.
пішохідні звʼязки  | pedestrian links

Концепція відтворює напрямки пішохідних шляхів, зазначені у місцевому плані просторового розвитку, і природним чином вписує їх у просторову концепцію парку. Елементом, що структурує комунікаційну систему, є круглий променад навколо острову. Відвідувачі, які проходять з різних боків, можуть перетнути край кола, вільно блукаючи всередині "зеленого острова", а також прогулятись променадом та насолодитись пейзажами по обидва боки від неї. Загалом було запропоновано шість входів до парку ззовні та два входи з боку оранжереї.

The concept reproduces the directions of footpaths specified in the local spatial development plan, and naturally fits them into the spatial concept of the park. The element that structures the communication system is the round promenade around the island. Visitors passing from different directions can cross the edge of the circle, wandering freely inside the "green island", as well as walk along the promenade and enjoy the scenery on both sides of it. In total, six entrances to the park from the outside and two entrances from the greenhouse were proposed.
вихід на верхню терасу  | access to the upper terrace

Вихід на рівень +1 оранжереї та на зовнішню терасу запроєктований  у вигляді стежки, що плавно підіймається та слідує вершинам пагорбів. Над проїздом у напрямку до вул. Карусель, пішохідний місток спроєктований між пагорбами. У безпосередній близькості від зовнішньої тераси торговельного центру, планується збільшити її на вершині пагорба. Крім того, для скорочення шляху в межах пагорба, що прилягає до оранжереї, запроєктовані сходи та амфітеатр, а також ліфт всередині ТЦ.

Access to the level +1 of the greenhouse and the outdoor terrace is designed in the form of a path that smoothly going up and follows the hills. Above the road in the direction of the Carousel str, a footbridge designed between the hills. In the immediate vicinity of the outdoor terrace of the shopping center, it is planned to increase it at the top of the hill. In addition, to shortcut the path within the hill adjacent to the greenhouse, stairs and an amphitheater were designed, as well as an elevator inside the mall.
генплан | masterplan

вид на звʼязок парку та оранжереї | orangery and park connection view

проведення часу в парку | spending time in the park
Розподіл просторів для проведення часу у парку відповідає розробленому ландшафтному плануванню. У західній частині парку, на стику з оранжереєю, домінують "міські" функції. Це зона, призначена для комерційних та культурних заходів. Ця частина також забезпечує місце для тимчасової сцени. Усередині ділянки, серед високого озеленення домінують переважно рекреація та усамітнення. Тут є дві ключові галявини - дитячий майданчик та галявина для пікніка. У парковій частині за межами зеленого острова переважає тихий відпочинок в оточенні квіткових луків. На рівнинній місцевості є більша галявина зі скошеним газоном, призначена для активного відпочинку та спортивних занять.
The division of space for spending time in the park corresponds to the developed landscaping. In the western part of the park, at the junction with the greenhouse, dominate "urban" functions. This is an area designed for commercial and cultural events. This part also provides space for a temporary scene. Within the site, among the high landscaping, recreation and solitude predominate. There are two key lawns - a playground and a picnic lawn. In the park outside the green island is dominated by a quiet activities surrounded by flower meadows. On the plains there is a large lawn with a mown lawn, designed for outdoor activities and sports.

вид на зелений острів з південного входу | green island view from Northern entrance

обводнення | water features
Водні об’єкти є важливою частиною концепції парку. В межах центрального острова планується водойм для утримання дощової води, а також дощові сади серед густо посаджених дерев. 

Дощові сади мають форму невеликих озеленених озер, що звʼязуються між собою під час сильного дощу. Зібрана вода буде поступово потрапляти в екосистему. Басейни планується розміщувати безпосередньо в землі, із застосуванням системи шарів з різною проникністю та водопоглинанням.

Головний водойм, на додаток до утримання дощової води, буде відігравати важливу роль у ландшафті, збираючи відвідувачів навколо берегової лінії. Пологий берег водойму із західної сторони буде відповідним резервом для періодично мінливого рівня води. Крім того, у водоймі спроектована система для розсіювання "туману". Часткове обмеження доступу до води забезпечує умови проживання флори та фауни у, так званій, «дикій» природній зоні. Зібрана дощова вода, після очищення, буде використовуватися для поливу газонів та рослинності в парку у разі засух, що з’являються все частіше.
Water features are an important part of the park concept. Within the central island, reservoirs for rainwater retention are planned, as well as raingardens among densely planted trees.

Raingardens are in the form of small green lakes, which are connecting during heavy rain. The collected water will gradually penetrate to ecosystem. The pools are planned to be placed directly in the ground, using a system of layers with different level of permeability and water absorption.

The main lake, in addition to holding rainwater, will play an important role in the landscape, gathering visitors around the shoreline. The sloping western shore of the reservoir will be a suitable reserve for periodically changing water levels. In addition, a system for dispersing "fog" has been designed in the reservoir. Partial access to water provides living conditions for flora and fauna in the so-called "wild" natural area. The collected rainwater, after cleaning, will be used to water lawns and vegetation in the park in case of droughts, which are becoming more frequent.

вид на озеро з пагорбу | lake view from the hill

вид на озеро з лісу | lake view from the forest

ділянка з озeром, фрагмент майстерплану | master plan fragment of the lake area

Формування водойму:
- водосховище складається з: поглиблення, перехідної зони та мілководдя (для різних груп організмів);
- глибші місця забезпечують збереження води у періоди засухи;
- передбачено насадження водних рослин (створення середовища існування для різних видів водних організмів);
- чим більш диверсифіковане узбережжя, тим більш різноманітні середовища існування та мікро селища.
Reservoir formation:
- reservoir consists of: deepening, transition zone and shallow water (for different groups of organisms);
- deeper places provide water conservation during periods of drought;
- planting of aquatic plants is provided (creation of habitat for different species of aquatic organisms);
- the more diversified coast, provides more diverse habitats and micro-villages.​​​​​​​

розріз ділянки з озером | section of the lake area

Глибинний профіль водойму:
50% - мілководдя (30-40 см);
30% - води середньої глибини (приблизно 1 м);
20% - глибокі місця (понад 1 м).
Depth profile of the reservoir:
50% - shallow water (30-40 cm);
30% - water of medium depth (approximately 1 m);
20% - deep places (over 1 m).

рівень наповнення водойми | level of filling the reservoir

амфітеатр | amphitheatre 
Амфітеатр зʼєднує верхню терасу та зелений острів. Сходи та сидіння покриті натуральним деревом, тоді як доріжки на кожному рівні будуть засаджені травою, що візуально інтегрує амфітеатр в решту пагорба. Під час вистав, що відбуваються на сцені, амфітеатр виступає в якості аудиторії, тоді як щодня він використовується для відпочинку та пікніків.
The amphitheater connects the upper terrace and the green island. Stairs and seats are covered with natural wood, while paths on each level will be planted with grass, which visually integrates the amphitheater into the rest of the hill. During the performances that take place on the stage, the amphitheater serves as an auditorium, while daily I will be used for recreation and picnics.

вид на сцену та амфітеатр | amphitheatre and scene view 

фасад амфітеатру | amphitheatre facade

розріз амфітеатру та сцени | amphitheatre and scene section

ігровий майданчик | playground
Дитячий майданчик був розроблений індивідуально і складається з семи конструкцій різного розміру. Ці конструкції в основному виготовляються з натуральних дерев’яних колод і доповнені мотузковими та сітчастими елементами. Особливою пам'яткою місця є два невеликі будиночки на "курячих лапах". Характер ігрового майданчика спрямований на створення неформального та нелітерального простору, який ініціює творчі здібності маленьких користувачів та дозволяє реалізовувати різні ігрові сценарії. Крім того, їх виготовлення з натуральних матеріалів підвищує екологічну обізнаність користувачів.
The playground was custom designed and consists of seven designs of different sizes. These structures are mainly made of natural wooden logs and supplemented with rope and mesh elements. A special attraction of the place are two small houses on "chicken legs". The nature of the playground is aimed to create an informal and obstruct space that initiates the creative abilities of users and allows you to implement different game scenarios. In addition, their manufacture of natural materials increases the environmental awareness of users.

вид на ігровий майданчик | playground view

ігровий майданчик, фрагмент майстерплану | master plan fragment of the playground

фасад ігрового майданчику | playground facade

вид на парк з дрону | bird eye park view

більше про проєкт | more about the project​​​​​​​

більше проектів | more projects

Back to Top