конкурсний проект | competition project: semi-finalist
замовник |  client: Unit City
розташування | location: Kyiv, Ukraine
площа | area: 70 м²
рік | year: 2017
команда проєкту | project team:  
Євген Чернат, Ганна Чернат, Олександр Колодін
Арістотель визначає сутність  мистецтва як наслідування - μίμησις.  Художнє наслідування допомагає людині осмислити дійсність, розібратися в ній  і зрозуміти її. Таким чином, мистецтво - це особлива форма пізнання і служить  для тієї ж мети, що і наука, але іншими засобами. - Вчення Арістотеля про мистецтво.
Пінхол (від англ. pinhole шпильковий отвір) — фотоапарат без обє’ктива, роль якого виконує маленький отвір [1]. Найпростіший пінхол складається зі світлонепроникного ящика з невеликим отвором на одній стінці та з листом фотоплівки [2] на іншій. 
Що є символом злиття технологій і мистецтва? Як фотографія трансформує об'єкт? Фізичні розміри труби диктують нову ідею. Тепер це пінхол, так, шістдесятиметрова пінхол-камера. Отвір труби перекривається для створення абсолютно темного простору. У вершині передбачено отвір невеликого діаметру через яке світло проникає всередину і проектується на фотоплівку. Таким чином створюється знімок неба. Змінивши діаметр отвору можна досягти ефекту камери-обскура, коли навколишнє середовище проектується на внутрішні стіни. У верхній частині труби прорізаються вікна для зйомки панорами Києва. Для переміщення в трубі передбачено ліфт з переобладнаної будівельної люльки.  Фасад димової труби являє собою піксельну мозаїку, де кожна "цегла-піксель" - це фрагмент метафори про світло і темряву, взаємно проникаючих одне в одного; це частина історії про гармонію відчутного та гру невидимого. Після процесу зйомки кожен бажаючий може власноруч проявити плівку у проявній кімнаті.​​​​​​​​​​​​​​
Aristotle defines the essence of the art as imitation — µίµησις. Artistic imitation can help people to reflect on the reality, to better understand it. Thus, art is the special form of knowledge and serves the same aim as science, but by different means. — The Aristotelian philosophy of art
Pinhole camera is a simple camera without a lens but with a tiny aperture [1]. In its simplest form, the photographic pinhole camera can consist of a light-tight box with a pinhole in one end, and a piece of film or photographic paper wedged or taped into the other end.
What is the symbol of merge of technology and art? How the photography transform it’s object? Physical size dictates new idea. Now it is pinhole, yes, sixty-meter high pipe-pinhole. Pipe is covered in the top part in order to create absolutely dark space. The aperture of the 10 mm diameter is provided in the top of pipe, the light penetrates through it and projects on the photographic film. Thus we create the photo of the sky.
The effect of camera obscura can be achieved by changing the diameter of aperture. Camera obscura provides the projection of surrounding environment on the interior walls. Windows are cutted in the upper part of the pipe to make panoramic image of Kiev. To make moving in the pipe possible, elevator, converted from lift facade, is provided. The facade of the pipe represents the mosaic of pixels, and each “brick-pixel” is the fragment of metaphor of light and darkness, that penetrates inside each other; it is part of the story about harmony of tangible and play of invisible. Now everyone can develop the photographic film by himself in the photographic development room.
процес | process 

більше проектів | more projects

Back to Top