конкурсний проект | competition project: HONORABLE MENTION
замовник | client: Маріупрольська міська рада
розташування | location: Mariupol, Ukraine
площа | area: 3 880 m²
рік | year: 2020
команда проєкту | project team: 
> SPACE ODYSSEY ARCHITECTS (UA)
Daria Borovyk (UA)
про контекст | about the context
Перше, на що звертаєш увагу у Маріуполі, що це надзвичайно зелене місто. Природа тут відтворює свої кордони, дерева вириваються із вікон будівель, які залишились бодай тільки в історіях та спогадах людей. Цей образ одночасно розповідає про плинність часу, суперечливу історію міста, силу природи і відродження та підказує нам, що мінливість, багатошаровість та суперечливість складають образ міста протягом часу.
The first thing you notice in Mariupol is that it is an extremely green city. Nature reproduces its borders here, trees are torn out of the windows of buildings that have remained at least in the stories and memories of people. This image simultaneously tells about the flow of time, the contradictory history of the city, the power of nature and rebirth, and tells us that variability, multilayeredness and contradictions make up the image of the city over time.
 І стає зрозумілим, що Маріуполь на шляху відродження, на шляху до змін, до нових звершень, до пошуку нової ідентичності.
And it becomes clear that Mariupol is on the path of revival, on the path to change, to new achievements, to the search for a new identity.
І ця нова ідентичність - це про людей, про людей які люблять це місто, які сприймають його як свій дім, які сповнені поваги до його величі та сили, які сповнені почуття ніжності та турботи до кожної його маленької частинки, які відчувають його, які разом переживають велелощі, радість, гучний сміх та щастя, але ніколи не залишать його наодинці у часи печалі та смути. Вони разом долають перешкоди, і разом прямують до нових перемог. Бо вони, всі ці люди - вони і є Маріуполь, а Маріуполь - є люди.
And this new identity is about people, about people who love this city, who perceive it as their home, who are full of respect for its greatness and strength, who are full of feelings of tenderness and care for every little part of it, who feel it, who together they experience greatness, joy, loud laughter and happiness, but will never be left alone in times of sadness and sorrow. Together they overcome obstacles, and together they move towards new victories. Because they, all these people - they are Mariupol, and Mariupol - are people.
Маріуполь яким його знає кожен - це місто одвічного протистояння ландшафтів антропогенних та природних. Це берег моря і терикони, це звивиста ріка Кальміус та розгалужені шляхи залізної дороги, це колосисті пейзажі, з яких виростає велична будівля заводу. І це виглядає по-особливому органічно, так, яким ми уявляємо Маріуполь. Адже завод - це серце міста, те, що вселяє в нього життя, дає змогу дихати.
Mariupol as everyone knows it is a city of eternal confrontation of anthropogenic and natural landscapes. These are the sea shore and heaps, this is the winding river Kalmius and the branching paths of the railway, these are the colossal landscapes from which the majestic factory building grows. And it looks especially organic, as we imagine Mariupol. After all, the plant is the heart of the city, what inspires life in it allows you to breathe.
Завод - це серце міста, те, що вселяє в нього життя, дає змогу дихати.
Чи забирає цю змогу?
Чи може терикони погрозливо нависають над морем, ріки залізних шляхів розрізають місто на маленькі шматки, а завод отруює колосисті пейзажі?
Все це буде центром дискусій протягом багатьох років і проблемою для вирішення не одного покоління.
Але одне ми знаєм напевно - Маріуполь жадає ковтка свіжого повітря, сповненого насиченим культурним життям, цінностями та бажанням до розвитку особистості та свідомості. 
The plant is the heart of the city, what inspires life in it allows you to breathe.
Or takes away that opportunity?
Or maybe the mounds hang menacingly over the sea, the rivers of the railways cut the city into small pieces, and the plant poisons the colossal landscapes?
All this will be the focus of discussions for many years and a problem to be solved by more than one generation.
But one thing we know for sure - Mariupol longs for a breath of fresh air, full of rich cultural life, values ​​and desire to develop personality and consciousness.

Саме тому, найбільш важливим завданням для нас є створення простору, Порту культур, який буде частиною дому для кожного маріупольця, де вони із задоволенням проводитимуть час та вітатимуть гостей.
That is why the most important task for us is to create a space, the Port of Cultures, which will be part of home for every Mariupol resident, where they will be happy to spend time and welcome guests.
про симбіоз | ABOUT SYMBIOSIS
Працюючи з містом протистоянь та контрастів наша команда намагалась підсили цю ідентичність завдяки збереженню фасаду існуючої будівлі як оболонки, яка захищає народження та формування чогось ще зовсім маленького, тендітного та нового для Маріуполя, простору - де кожен може віднайти себе та свою єдність з містом. Це простір, в якому відчуваєш себе впевнено, та спокійно, як вдома. Адже досвідчена та стійка оболонка завжди стоятиме на сторожі захисту твоїх прав та свобод. Ця оболонка - вона бачила все: щасливі та сумні сторінки історії, періоди спокою та дестабілізації, росту та спаду. І вона закликає кожного пам’ятати історію, поважати та вивчати її уроки, але ніколи не зупинятись на шляху до істини, до нових відкриттів. Вона закликає бути позитивним, рішучим та сміливим. 
Але оболонка не може існувати сама по собі, їй потрібен простір всередині - відкритий, інноваційний, свободний, надихаючий. Це неймовірний симбіоз протистоянь, який ми транслювали через архітектурні рішення нашого проекту.
Working with the city of confrontations and contrasts, our team tried to strengthen this identity by preserving the facade of the existing building as a shell that protects the birth and formation of something very small, fragile and new for Mariupol, a space where everyone can find themselves and their unity with the city. This is a space where you feel confident and at home. After all, an experienced and stable shell will always stand guard over the protection of your rights and freedoms. This shell - it saw everything: happy and sad pages of history, periods of calm and destabilization, growth and decline. And it encourages everyone to remember history, respect and learn its lessons, but never stop on the path to truth, to new discoveries. It calls for being positive, determined and courageous.
But the shell cannot exist by itself, it needs space inside - open, innovative, free, inspiring. This is an incredible symbiosis of confrontations, which we broadcast through the architectural solutions of our project.
про діалог | ABOUT DIALOGUE
Мета порту культур - створення необхідних умов для початку діалогу, бесіди, обміну питаннями, переживаннями, ідеями. Це шлях до початку спілкування -
встановленню та розвитку контактів, соціальної перцепції. У понятті діалогу ми вдалися до філософських концепцій Сократа, який вважав діалог наративним,
тоб-то розповідаючим історію. Ми хочемо розповісти вам історію. Історію позитивну та сповнену багатьма зупинками. Адже ця історія про шлях
у майбутнє. Він досить довгий, але неймовірно цікавий та пізнавальний. Щоб підкреслити цю ідею, ми створили публічний простір у п’яти рівнях, який
з’єднує всі  зупинки  на шляху до майбутнього та провокує розпочати діалог, початок спілкування між відвідувачами.
The purpose of the Port of Cultures is to create the necessary conditions for the beginning of dialogue, conversation, exchange of questions, experiences, ideas. This is the way to the beginning of communication - the establishment and development of contacts, social perception. In the concept of dialogue, we resorted to the philosophical concepts of Socrates, who considered dialogue narrative, that is, telling a story. We want to tell you a story. The story is positive and full of many stops. After all, this story is about the way to the future. It is quite long, but incredibly interesting and informative. To emphasize this idea, we have created a five-level public space that connects all the stops on the way to the future and provokes a dialogue, the beginning of communication between visitors.
про вибір | ABOUT CHOICE
Потрапляючи всередину будівлі перед відвідувачем постає вибір, адже рухатись можна у чотирьох напрямках. І тільки від людини залежить, з чого почати своє знайомство з Портом культур. Це може бути виставковий простір, внутрішній двір, публічний простір- атріум, або сходи, що ведуть на руфтоп. І це поняття вибору є дуже важливим, адже воно спонукає до прийняття рішень та більшої відповідальності за свої вчинки, і як наслідок, допомагає формуванню свідомості та самостійності. Ми наголошуємо, що свобода та можливість вільно обирати формують суспільство та провокують позитивні зміни. Декларуючи цю свободу в архітектурно-планувальних рішеннях ми сподіваємось на перенесення її у людську свідомість.
Once inside the building, the visitor has a choice, because you can move in four directions. And it only depends on the person where to start your acquaintance with the Port of Cultures. This can be an exhibition space, courtyard, public space-atrium, or stairs leading to the rooftop. And this notion of choice is very important, because it encourages decision-making and greater responsibility for their actions, and as a result, helps to form consciousness and independence. We emphasize that freedom and the opportunity to choose freely shape society and provoke positive change. Declaring this freedom in architectural and planning decisions, we hope to transfer it to human consciousness.
про відкритість | ABOUT OPENNESS
Мандруючи будівлею можна спостерігати її відкритість, прозорість, чистоту ліній та лаконічність деталей. Тут немає нічого, що відволікатиме від процесу самопізнання або спілкування. Разом з фізичною відкритістю конструкцій будівлі нам важливо досягти відкритості мислення людей, їх готовність до сприйняття різних ідеологій, міркувань та характерів. Адже відкритість дозволяє приймати інакшість та бути толерантним до оточуючих. Це одна із найважливіших цінностей для нашої команди, адже за мету ми поставили створення простору, у якому почуваєшся вдома, а це означає - без цькувань, будь-яких проявів агресії
чи неповаги, без жодних осуджень та принижень людської гідності. Для нас все це - про толерантність, зрілість та свідомість, тобто, - Порт культур.
Traveling through the building, you can observe its openness, transparency, purity of lines, and conciseness of details. There is nothing here that will distract from the process of self-knowledge or communication. Along with the physical openness of building structures, it is important for us to achieve open thinking of people, their willingness to accept different ideologies, considerations and characters. After all, openness allows you to accept difference and be tolerant of others. This is one of the most important values ​​for our team, because our goal is to create a space where you feel at home, which means - without harassment, any manifestations of aggression
or disrespect, without any condemnation or humiliation of human dignity. For us, all this is about tolerance, maturity and consciousness, that is, the Port of Cultures.
про майбутнє | ABOUT THE FUTURE
Порт культур - це своєрідна візія майбутнього. У ньому відображено велику кількість ідей, цінностей, просторів, функцій та складний взаємозв’язок матеріального з нематеріальним. Ми вважаємо, що для досягнення мети потрібно неодмінно уявити шлях до цієї мети, адже шлях - основне вираження динаміки досягнення бажаного. Для досягнення мети Порту культур ми створили метафоричні  сходи у майбутнє  - публічний простір у п’яти рівнях, який направляє до невідомого майбутнього, щоразу спонукаючи до вибору власного унікального шляху для кожної людини, відволікаючи на необхідні зупинки для відвідування освітніх програм, розважальних концертів чи просто медитації десь у затишному просторі Порту культур. І ось, долаючи цей довгий шлях, спілкуючись, обмінюючись, зростаючи, відвідувач потрапляє на терасу та бачить перед собою себе ж. Бо відтепер без сумнівів, Маріyполь - це люди, а люди - це Маріуполь.
The port of cultures is a kind of vision of the future. It reflects a large number of ideas, values, spaces, functions and the complex relationship between the tangible and the intangible. We believe that in order to achieve the goal, it is necessary to imagine the path to this goal, because the path is the main expression of the dynamics of achieving the desired. To achieve the goal of the Port of Cultures, we have created a metaphorical staircase to the future - a five-level public space that leads to an unknown future, each time encouraging people to choose their own unique path, diverting to the necessary stops for educational programs, entertainment or just meditation somewhere in the cozy space of Porto Cultures. And so, overcoming this long way, communicating, exchanging, growing, the visitor falls on the terrace and sees himself in front of him. Because from now on, without a doubt, Mariupol is people, and the people are Mariupol.
звʼязки | communication
public program
public program
library & coworking
library & coworking
BOH
BOH
void / air / openness
void / air / openness
communications
communications
open public space
open public space
генплан | masterplan
плани поверхів | floor plans

-1 floor

ground floor

+1 floor

+2 floor

+3 floor

реконструкція фасаду | facade reconstruction
розрізи | sections

поздовжній розріз | longitudinal section


поперечний переріз | cross section

більше проектів | more projects

Back to Top